Polityka prywatności - spotmed

Polityka prywatności

Polityka prywatności SpotMed Sp.z o.o.

 
Administrator danych osobowych

SpotMed Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4/25, 02-668 Warszawa, KRS 0000452234, w dalszej części Polityki Prywatności określany jako Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem iod@spotmed.pl.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

 

Postanowienia ogólne

Spółka dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych w jej strukturze fizycznych, informatycznych oraz organizacyjnych środków ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych pracowników, współpracowników, klientów w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz kontrahentów w tym danych spółek. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy
o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe wprowadzone przez osoby korzystające z formularza kontaktowego, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Osób:

– kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

– kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika, wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

– zapisanych do newslettera w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów biznesowych drogą elektroniczną (e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty czy wysłać newslettera.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

W przypadku wystawienia faktury VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

Dane osobowe osób podane w celu otrzymania informacji handlowej, w tym wysyłki newslettera, będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjne.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza SpotMed?

Spółka podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj.  do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres iod@spotmed.pl

Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia Spółki i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.


 

 


 
 

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

 
1.       Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SpotMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4/25. Z SpotMed Sp. z o.o. można się skontaktować pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W SpotMed Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@spotmed.pl

2.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

3.       Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”);
 • dobrowolna zgoda, wyrażona zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

4.       Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

5.       Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.       W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie poprzez przesłanie do Administratora odpowiedniego żądania w formie pisemnej na adres siedziby lub elektronicznie na adres iod@spotmed.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

7.       Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes.

8.       W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 powyżej).

9.       Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.